කර්මාන්තශාලා සංචාරය

වැඩමුළු තත්ත්වය

MJKJKJL
IMG_20141123_112909
GTRH
出炉1
铸钢叶4
GBDFHG
IMG_6958
DSC_7835
IMG20170605105049

මුද්දර කොටස්

20161228053539400
20161228053613267
20161228053626820

යන්ත්රෝපකරණ උපකරණ

IMG_20180312_144333
dav
IMG_20180911_103542
IMG_20181127_103032

අත්තිවාරම

675fghg

hgduyt

gfhjvb

ytrytydfg